top of page
  • Yazarın fotoğrafıBülent Turgut

Wormwood (Bible) / Pelin (İncil)The star Wormwood falls towards the earth (1909 Old Believer illustration)


Yıldız Pelin dünyaya doğru düşüyor (1909 Eski Mümin illüstrasyonu)Wormwood strikes the earth (Douce Apocalypse, late 13th century)


Pelin dünyaya çarpıyor (Douce Apocalypse, 13. yüzyılın sonları)Wormwood (ἀψίνθιον apsinthion or ἄψινθος apsinthos in Greek) is a star or angel which appears in the Book of Revelation.


Pelin (Yunancaίίνθιον apsinthion veyaιινθος apsinthos), Vahiy Kitabında görünen bir yıldız veya melektir.


Hebrew Bible / Tevrat İncili


The Biblical Hebrew word לענה (la'anah), translated into English as "wormwood", occurs eight times in the Hebrew Bible, always with the implication of bitterness.


İngilizce'ye "pelin" olarak çevrilen İncil İbranice kelimesi ל להה (la'anah), İbranice İncil'de her zaman acının ima edilmesiyle sekiz kez geçer.


New Testament / Yeni Ahir


The Greek word apsinthos, which is rendered with the English "wormwood", is mentioned only once in the New Testament, in the Book of Revelation:


The third angel blew his trumpet, and a great star fell from heaven, blazing like a torch, and it fell on a third of the rivers and on the springs of water. The name of the star is Wormwood. A third of the waters became wormwood, and many died from the water, because it was made bitter. (Rev 8:10–11)


Apsinthos is believed to refer to a plant of the genus Artemisia, used metaphorically to mean something with a bitter taste.[4] The English rendering "wormwood" refers to the dark green oil produced by the plant, which was used to kill intestinal worms. In the Book of Revelation, it refers to the water being turned into wormwood, i.e. made bitter.İngilizce "Pelin" ile işlenen Yunanca apsinthos kelimesi, Yeni Ahit'te Vahiy Kitabında yalnızca bir kez geçmektedir:


Üçüncü melek borusunu üfledi ve gökten bir meşale gibi yanan büyük bir yıldız düştü ve nehirlerin üçte birine ve su kaynaklarına düştü. Yıldızın adı pelindir. Suların üçte biri pelin haline geldi ve çoğu sudan öldü, çünkü acı yapıldı. (Devir 8:10-11)


Apsinthos'un, mecazi olarak acı tadı olan bir şeyi ifade etmek için kullanılan Artemisia cinsinin bir bitkisine atıfta bulunduğuna inanılıyor.[4] İngilizce render "pelin", bitki tarafından üretilen ve bağırsak solucanlarını öldürmek için kullanılan koyu yeşil yağı ifade eder. Vahiy Kitabında, suyun pelin haline getirildiğini, yani acı hale getirildiğini ifade eder.


Interpretations / Yorumlar


Certain commentators have held that this "great star" represents one of several important figures in political or ecclesiastical history: Matthew Henry mentions Augustulus, a 5th-century emperor of the Western Roman Empire, and Pelagius, deemed a heretic at the Council of Ephesus.


Other Bible dictionaries and commentaries view the term as a reference to a celestial being; for example, A Dictionary of the Holy Bible states that "the star called Wormwood seems to denote a mighty prince, or power of the air, the instrument, in its fall".Bazı yorumcular, bu "büyük yıldızın" siyasi veya dini tarihteki birkaç önemli figürden birini temsil ettiğine inanmışlardır: Matthew Henry, Batı Roma İmparatorluğu'nun 5. yüzyıl imparatoru Augustulus'tan ve Efes Konseyi'nde kafir sayılan Pelagius'tan bahseder.


Diğer İncil sözlükleri ve yorumları, terimi göksel bir varlığa referans olarak görür; Örneğin, Kutsal İncil'in bir Sözlüğü, "Pelin adı verilen yıldızın, düşüşünde güçlü bir prensi veya havanın gücünü, enstrümanı ifade ediyor gibi göründüğünü" belirtir.


Historicist / Tarihçi


Various religious groups and figures, including Seventh-day Adventists and the theologians Matthew Henry and John Gill, regard the verses of Revelation 8 as symbolic references to past events in human history. In the case of Wormwood, some historicist interpreters believe that this figure represents the army of the Huns as led by king Attila, pointing to chronological consistencies between the timeline of prophecy they have accepted and the history of the Huns' campaign in Europe.[8] Others point to Arius, the emperor Constantine, Origen or the ascetic monk Pelagius, who denied the doctrine of original sin.Yedinci Gün Adventistleri ve ilahiyatçılar Matthew Henry ve John Gill de dahil olmak üzere çeşitli dini gruplar ve figürler, Vahiy 8 ayetlerini insanlık tarihindeki geçmiş olaylara sembolik göndermeler olarak görüyorlar. Pelin söz konusu olduğunda, bazı tarihçi tercümanlar, bu figürün kral Attila'nın önderliğindeki Hunlar ordusunu temsil ettiğine inanıyor ve kabul ettikleri kehanetin zaman çizelgesi ile Hunların Avrupa'daki seferinin tarihi arasındaki kronolojik tutarlılıklara işaret ediyor.[8] Diğerleri, orijinal günah doktrinini reddeden Arius, imparator Konstantin, Origen veya münzevi keşiş Pelagius'a işaret ediyor.


Spiritual / Ruhsal


The Swedenborgian New Church follows a spiritual interpretation of the star Wormwood based on other passages of scripture which mention gall and wormwood. The star signifies self-derived intelligence which departs from God, thus it falls from heaven. For the star to make the waters of rivers and fountains bitter signifies to falsify spiritual truths, as waters signify truths derived from the Word. In general, the Book of Revelation is seen as a prophecy of the corruption of the Christian churches in the end times which is followed by a New Church, signified by the New Jerusalem.Swedenborg Yeni Kilisesi, kutsal yazıların safra ve pelin ağacından bahseden diğer pasajlarına dayanan yıldız Pelin ağacının manevi bir yorumunu izler. Yıldız, Tanrı'dan ayrılan ve böylece gökten düşen kendinden türetilmiş zekayı ifade eder. Yıldızın nehirlerin ve çeşmelerin sularını acı hale getirmesi, suların Kelimeden türetilen gerçekleri ifade ettiği gibi manevi gerçekleri tahrif etmesi anlamına gelir. Genel olarak Vahiy Kitabı, ahir zamandaki Hıristiyan kiliselerinin yozlaşmasının bir kehaneti olarak görülür ve onu Yeni Kudüs anlamına gelen Yeni bir Kilise izler.


Alternative interpretations / Alternatif yorumlar


A number of Bible scholars consider the term Wormwood to be a purely symbolic representation of the bitterness that will fill the earth during troubled times, noting that the plant for which Wormwood is named, Artemisia absinthium, or Mugwort, Artemisia vulgaris, is a known biblical metaphor for things that are unpalatably bitter.Bazı Mukaddes Kitap bilginleri, Pelin terimini, sıkıntılı zamanlarda dünyayı dolduracak acının tamamen sembolik bir temsili olarak görürler ve Pelin ağacının adını verdiği bitkinin Artemisia absinthium veya Pelin, Artemisia vulgaris, tatsız acı olan şeyler için bilinen bir incil metaforu.


Chernobyl / Çernobil


Due to the Russian word for Artemisia vulgaris being chernobyl (Russian: чернобы́ль, romanized: chernobyl', lit. 'black herb'), many have used the Chernobyl nuclear disaster in 1986 as definitive proof that the prophecy in the Book of Revelation is correct. The verses referring to a "star falling down and turning the waters bitter" are interpreted as the radioactive fallout from the disaster poisoning the environment around Chernobyl, leaving it uninhabitable.


In the town centre of Chernobyl, there is the Wormwood Star Memorial, which depicts an angel blowing a trumpet, recalling the biblical prophecy.Rusça Artemisia vulgaris kelimesinin Çernobil olması nedeniyle (Rusça: гернобыль, romanlaştırılmış: çernobil', aydınlatılmış. 'kara ot'), birçoğu 1986'daki Çernobil nükleer felaketini Vahiy Kitabı'ndaki kehanetin doğru olduğunun kesin kanıtı olarak kullandı. "Düşen ve suları buruklaştıran bir yıldıza" atıfta bulunan ayetler, Çernobil çevresindeki çevreyi zehirleyen ve yaşanmaz hale getiren felaketin radyoaktif serpintisi olarak yorumlanıyor.


Çernobil şehir merkezinde, incil kehanetini hatırlatan bir trompet üfleyen bir meleği tasvir eden Pelin Yıldızı Anıtı var.
4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page